• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Полтавський окружний адміністративний суд
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

Організаційна структура суду

 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», Полтавський  окружний адміністративний суд складається із суддів та апарату суду. 

 

   Суд очолює голова суду, який :   

 1.  представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 2.   визначає адміністративні повноваження заступника голови Суду;
 3. контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 4.  видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 5.  повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у Суді в десятиденний строк з дня їх утворення; 
 6. забезпечує виконання рішень зборів суддів Суду;
 7. контролює ведення в Суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 8. забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів Суду;
 9.   здійснює інші повноваження, визначені законом.

  Голова суду має заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду. 

  Організаційне  забезпечення  роботи  суду  здійснює   його апарат, який очолює керівник апарату.

Основними завданнями керівника апарату є :  

 • здійснення  безпосереднього керівництва  апаратом  суду;
 • належне  організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, організація матеріально-технічного  і соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду;
 • забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу суду;
 •  забезпечення організованості  та злагодженості у роботі  підрозділів  суду,  працівників апарату суду, їх  взаємодії у виконанні завдань щодо організаційного забезпечення діяльності суду.

   Керівник апарату суду має заступника, який на час відсутності керівника апарату виконує його обов’язки.

 

     До складу апарату Суду входять 4 структурні підрозділи та служба судових розпорядників: 

 

 1. Відділ  документального забезпечення - канцелярії, основними завданнями якого є:
 • організація діловодства суду;
 • документальне забезпечення суду;
 • здійснення методичного керівництва процесом діловодства та документування в суді;
 • забезпечення організації прийому громадян з питань, віднесених до його компетенції;
 • звернення до виконання судових рішень;
 • організація роботи архіву суду.

  2. Відділ кадрової роботи, з питань державної служби та  інформаційного забезпечення, основними завданнями якого є:

 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 • задоволення потреби суду в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
 • прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного результативного навчання;
 • документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;
 • участь у межах повноважень в реалізації заходів із запобігання та протидії корупції;
 • організація роботи зі зверненнями громадян;
 • організація у  встановленому порядку доступу до  публічної  інформації,  якою володіє Суд;
 • здійснення обліку актів законодавства, нормативно-правових актів та матеріалів судової практики,ведення кодифікаційно-довідкової роботи;
 • забезпечення суддів та працівників апарату суду правовою інформацією.

 3. Відділ планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення,основними завданнями якого є:

 • ведення бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності суду;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • складання та подання фінансової звітності уповноваженим органам;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених  нормативів  і кошторисів;
 • запобігання  виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 •   господарське забезпечення суду.

  4. Відділ організаційного забезпечення, аналітично-статистичної роботи та контролю, основними завданнями якого є: 

 •   забезпечення ведення  судової статистики;  
 •    здійснення моніторингу руху адміністративних справ, дотримання строків розгляду адміністративних справ та інших матеріалів, строків вчинення процесуальних дій;
 •   ведення в межах своєї компетенції документів первинного обліку;
 •  здійснення моніторингу направлення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, дотримання строків їх направлення;  
 •    організація роботи секретарів судового засідання, забезпечення належного виконання ними своїх завдань та обов’язків;
 •  організація виконання судових доручень судів України та іноземних держав;
 • забезпечення підготовки матеріалів судових доручень судовим органам іноземних держав;
 • здійснення контролю за своєчасним виконанням контрольних доручень та завдань, що надходять до суду, рішень та доручень оперативних нарад, рішень зборів суддів, наказів, розпоряджень та доручень голови суду, керівника апарату суду, планів роботу суду та дотримання контрольних строків, встановлених внутрішніми актами суду;
 • здійснення в межах своєї компетенції організаційного забезпечення роботи суду.

5.  Служба судових розпорядників, основними завданнями якої є: забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні.

 

 

БІБЛІОТЕКА 

       Відповідно до ст.152  Закону України «Про судоустрій та статус суддів» для забезпечення судів нормативно-правовими актами, науковою спеціальною літературою, матеріалами судової практики в кожному суді створюється бібліотека суду. Фонди бібліотеки становлять друковані видання та комп’ютерні бази даних.

     Головним завданням бібліотеки є забезпечення інформаційно-аналітичних, науково-дослідних, освітніх потреб суддів та працівників апарату суду з метою підвищення якості судочинства. Діяльність бібліотеки здійснюється відповідно до Конституції України, законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", інших нормативно-правових актів України.

        Бібліотека Полтавського окружного адміністративного суду  існує з 2008 року. В приміщенні суду по вул. Пушкарівська, 9/26 м. Полтава бібліотека займає одну кімнату. Книжковий фонд бібліотеки збільшувався із року в рік.  Бібліотекою користувалися та користуються судді, працівники апарату суду та студенти  під час виробничої практики.

     Відповідальною особою за зберігання бібліотечних фондів призначена  Гризодуб Н.П. у 2013 році .

       Бібліотека суду забезпечує суддів та працівників апарату суду нормативно-правовими актами, науково-спеціальною літературою, матеріалами судової практики та друкованим виданням, надає правову допомогу працівникам  при потребі.

       Порядок створення документів бібліотеки здійснювався за загальними правилами діловодства суду. Режим роботи бібліотеки визначається відповідно до внутрішнього трудового розпорядку суду.

 


 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
XIV з’їзд суддів України
Розпорядникам бюджетних коштів
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру